Back

Labsii mallattoo elektrooniikii irratti mariin ummataa taasifame

Mana mare bakka bu'oota uummataatti ቋሚ ኮሚቴn dhimoota saayinsii, wal-qunnamtii fi teeknooloojii akkasumas ቋሚ ኮሚቴn dhimoota seeraa, haqaa fi bulchiinasaa waliin ta'uudhaan tumaa labsii mallattoo elektrooniikii erga laalanii booda mariin ummataa akka irratti taasifamuu murteessu isaaniitti aansee guyyaa kibxataa sadaasa 26, bara 2010 labsiicha irratti mariin/yaadni ummataa taasifameera. Itti aansuudhaanis gumaachoota fi fooyyefamtoota yaada uummataa irraa sassaabaman dabalatuudhaan tumaan labsiicha seera ta'ee akka bahuu ni eegama.

Dhimoota ijjoo labsiicha qopheesuuf akka ka'uumsaati ta'an keessaa adda duruummaan wal jijjiiraa oddeeffannoo elektrooniikii wajjiin wal qabatee hanqinoota seeraa mul'atan fi sodaawwa nageenya (wal amanuu) hambisuu dha. Labsiichi mallattoo elektrooniikiitiif beekamtii kan kennuu dha.

Mallattoon elektrooniikii enyummaa dhugaa qamoota eergawwan onlaayiniidhaan adeeman, wal-qunnamtiiwwan yookiin wal-jijjiiraawwan daldalaa keessatti hirmaatanii adda baafachuu fi mirkanneessuuf, dhugummaa eergaawwanii mirkanneesuuf, furtuuwwan iciitii fayyadamuun icciitummaa eeguu fi akkasumas wal ganuu hambisuuf adeemsa gargaaruu dha.

Tumaan labsiichaa oggeessoota seeraa fi teeknooloojii eejensii nageenya saaphana infoormeeshinii, hayyoota yunivarstii fi qaamoota biro (ባለድርሻ አካላትን) bif hirmaachiseen kan qophaayee dha.


saaybarii nageenyi isaa eegame nagaya, misoomaa fi deemookraasiif

Web Content Display Web Content Display

Raaga

  • Bara 2017ti human saayberii biyyooleessaa dandeetii sadarkaa addunyaatti dorgomuu qabu fi haroomsa biyyatti keessati shoora murteessaa taphatu dhugoomsu.

Ergama

  • Humna Saayberii Biyyooleessaa fedhiiwwan biyyatti eegsiisu danda'u ijaaruu
  • Oddeeffannoo teekniikaa faayyidaawwan biyyooleessaa eegsisuu danda'u oomishuudhaan murtii fi hujjii mootummaa deeggaruu
  • Cee'umsii haayteek fi nageenya biyyooleessaa akka mirkanaa'u dandeettiiwwan data fi koompiwtiingii misoomsuu

Gatiiwwan

  • Amanammummaa
  • Yeroo hunda barachuu fi guddachuu
  • Garaagarummaa uumuu (gatii dabaluummaa)
  • Itti gaaffatamummaa

    News In Picture

  Cybergna Tv