Back

vision Mission

Vision

 • To build National Cyber Power capable of protecting the national interest.
 • To provide technical intelligence pertaining to national interest so as to support decisions and actions of the government.
 • To build data and computing capacity so as to ensure the transformation of the national high-tech and security industry.

Mission

 • Realizing a globally competent National Cyber Power which plays a key role in the nation's renaissance

Objective

 • Trust worthiness
 • Continuous learning and development
 • Making difference/adding value
 • Transparency /Accountability

saaybarii nageenyi isaa eegame nagaya, misoomaa fi deemookraasiif

Web Content Display Web Content Display

Raaga

 • Bara 2017ti human saayberii biyyooleessaa dandeetii sadarkaa addunyaatti dorgomuu qabu fi haroomsa biyyatti keessati shoora murteessaa taphatu dhugoomsu.

Ergama

 • Humna Saayberii Biyyooleessaa fedhiiwwan biyyatti eegsiisu danda'u ijaaruu
 • Oddeeffannoo teekniikaa faayyidaawwan biyyooleessaa eegsisuu danda'u oomishuudhaan murtii fi hujjii mootummaa deeggaruu
 • Cee'umsii haayteek fi nageenya biyyooleessaa akka mirkanaa'u dandeettiiwwan data fi koompiwtiingii misoomsuu

Gatiiwwan

 • Amanammummaa
 • Yeroo hunda barachuu fi guddachuu
 • Garaagarummaa uumuu (gatii dabaluummaa)
 • Itti gaaffatamummaa

    News In Picture

  Cybergna Tv