saaybarii nageenyi isaa eegame nagaya, misoomaa fi deemookraasiif

Web Content Display Web Content Display

Raaga

  • Bara 2017ti human saayberii biyyooleessaa dandeetii sadarkaa addunyaatti dorgomuu qabu fi haroomsa biyyatti keessati shoora murteessaa taphatu dhugoomsu.

Ergama

  • Humna Saayberii Biyyooleessaa fedhiiwwan biyyatti eegsiisu danda'u ijaaruu
  • Oddeeffannoo teekniikaa faayyidaawwan biyyooleessaa eegsisuu danda'u oomishuudhaan murtii fi hujjii mootummaa deeggaruu
  • Cee'umsii haayteek fi nageenya biyyooleessaa akka mirkanaa'u dandeettiiwwan data fi koompiwtiingii misoomsuu

Gatiiwwan

  • Amanammummaa
  • Yeroo hunda barachuu fi guddachuu
  • Garaagarummaa uumuu (gatii dabaluummaa)
  • Itti gaaffatamummaa

    News In Picture

Back

Daayreektarii Ijjoo Eejensii Nageenya Saaphana Infoormeeshinii obbo Tamasgan Xirunah dalagaa isaanii ifatti eegalaniiru

Daayreektara ijjoo Eejensii Nageenya Saaphana Infoormeeshinii ta'uudhaan kan muudaman obbo Tamasgan Xirunah wixata ebla 15 bara 2010 miseensota manajimeentii wajjiin wal baruun ifatti dalagaa isaanii jalqabaniiru.