saaybarii nageenyi isaa eegame nagaya, misoomaa fi deemookraasiif

Web Content Display Web Content Display

Raaga

  • Bara 2017ti human saayberii biyyooleessaa dandeetii sadarkaa addunyaatti dorgomuu qabu fi haroomsa biyyatti keessati shoora murteessaa taphatu dhugoomsu.

Ergama

  • Humna Saayberii Biyyooleessaa fedhiiwwan biyyatti eegsiisu danda'u ijaaruu
  • Oddeeffannoo teekniikaa faayyidaawwan biyyooleessaa eegsisuu danda'u oomishuudhaan murtii fi hujjii mootummaa deeggaruu
  • Cee'umsii haayteek fi nageenya biyyooleessaa akka mirkanaa'u dandeettiiwwan data fi koompiwtiingii misoomsuu

Gatiiwwan

  • Amanammummaa
  • Yeroo hunda barachuu fi guddachuu
  • Garaagarummaa uumuu (gatii dabaluummaa)
  • Itti gaaffatamummaa

    News In Picture

Back

Daayrektarii ijjoo hogantoota giddu-galeessaa fi ol’aanoo wajjiin waltajii wal baruu taasisaniiru

Daayreektara ijjoo Eejensii Nageenya Saaphana Infoormeeshinii ta'uudhaan kan muudaman obbo Tamasgan Xirunah jimaata ebla 15 bara 2010 hoggantoota giiddu-galeessaa fi ol'aanoo eejensichaa wajjiin waltajjii wal baruu taasisaniru. Guyyaa kanati ittii aannooni daayrektara ijjoo eejensichaa duraanii koloneel Taazeer GabraIgziabheer, obbo Biniyaam Tawalda fi obbo Sisaay Tolaa ifatti geggefamaniiru. Haaluma wal fakkaatuun itti aannoota haarawa daayreektara ijjoo eejensichaa ta'uudhaan kan mudaman L/koloneel Abraham Balaay (Dooktara) fi obbo Tafarii Fiqree hoggantoota giddu-galleessaa fi ol'aannoo wajjiin wal baruudhaan dalagaa isaanii eegalaniiru.

Guyyaa kannati daayreektariichi ijjoo dhaamsa dabarsaniin mul'anii humna saaybarii biyyaaleessaa ijaaruu eejensiichi qabate akka galmaan gahu hoggansii haaroofni hawaasa dhaabbatichaa wajjiin ta'uudhaan kutannoo bayyeessa ta'een akka dalagu himaniiru.