saaybarii nageenyi isaa eegame nagaya, misoomaa fi deemookraasiif

Web Content Display Web Content Display

Raaga

 • Bara 2017ti human saayberii biyyooleessaa dandeetii sadarkaa addunyaatti dorgomuu qabu fi haroomsa biyyatti keessati shoora murteessaa taphatu dhugoomsu.

Ergama

 • Humna Saayberii Biyyooleessaa fedhiiwwan biyyatti eegsiisu danda'u ijaaruu
 • Oddeeffannoo teekniikaa faayyidaawwan biyyooleessaa eegsisuu danda'u oomishuudhaan murtii fi hujjii mootummaa deeggaruu
 • Cee'umsii haayteek fi nageenya biyyooleessaa akka mirkanaa'u dandeettiiwwan data fi koompiwtiingii misoomsuu

Gatiiwwan

 • Amanammummaa
 • Yeroo hunda barachuu fi guddachuu
 • Garaagarummaa uumuu (gatii dabaluummaa)
 • Itti gaaffatamummaa

    News In Picture

Back

raaga-mul-ata-ergama-gatiiwwan

Ergama

 • Humna Saayberii Biyyooleessaa fedhiiwwan biyyatti eegsiisu danda'u ijaaruu
 • Oddeeffannoo teekniikaa faayyidaawwan biyyooleessaa eegsisuu danda'u oomishuudhaan murtii fi hujjii mootummaa deeggaruu
 • Cee'umsii haayteek fi nageenya biyyooleessaa akka mirkanaa'u dandeettiiwwan data fi koompiwtiingii misoomsuu

Raaga (Mul'ata)

 • Bara 2017ti human saayberii biyyooleessaa dandeetii sadarkaa addunyaatti dorgomuu qabu fi haroomsa biyyatti keessati shoora murteessaa taphatu dhugoomsu.

Gatiiwwan

 • Amanammummaa
 • Yeroo hunda barachuu fi guddachuu
 • Garaagarummaa uumuu (gatii dabaluummaa)
 • Itti gaaffatamummaa