ኣብዚ ዘለናሉ ናይ ኢንፎርሜሽንን ግሎባላይዜሽንን ዘመን ኢንፎርሜሽን ናይ ሓንቲ ሃገር ቑልፍ ናይ መወዳደሪ ዓቕሚ ካብ ዝኾን ፀኒሑ እዩ፡፡ ኢንፎርሜሽን ኣብ ዝኾነ ዓውዲ  ወሳኒ ግብአት እእናኾነ መፂኡ እዩ፤ካብ ውልቐ ሂወትና ጀሚሩ  መንግስታውን መንግስታዊ ዘይኾኑን  ተቛማት ናይ ዕለት ዕለት ምንቅስቓሶም  ምስ ኢንፎርሜሽን ካብ ዘተሓሕዙ ፀኒሖም እዮም፡፡ ኢንፎርሜሽን በማህበራውን ፖለቲካውን ህይወት ውሽጢ በተለይ ድማ ኣብ ዓውዲ ኢኮኖሚ እናተፃወተ ብዘለሉ ግደ ወሳንኒ ሓይልን ቑልፊ ሃፍትን ኾይኑ ንምቑፃር ኣኽኢልዎ እዩ፡፡ኢንፎርሜሽን አብ ልዕሊ ናይ ሓንቲ ሃገር  ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካውን ማሕበራውን ዕብየት  ቑልፊ ግደ ክፃወት ዝኽእል ደሕንነቱ ተረጋጊፁ ንዝድለ ዕላማ ጥራሕ  እንትውዕል ከምዝኾነ እሙን እዩ፤ ብተቓራኒ ኢንፎርሜሽን ደሕንነቱ ተዘይተረጋጊፁ ካብ ሓይሉን ሃፍቱን ብላዕሊ ንልምዓት ማደናቐፍን ንፀረ-ዲሞክራሲያዊ ተግባር ናይ ምውዓል ዕድሉ ሰፊሕ እዩ፡፡ ብምዃኑ ድማ ሃገራት ናይ ኢንፎርሜሽን ቑልፍ ግደ ብምርዳእ ንድሕንነት ፍሉይ ትኹረት ሂቦም ምንቅስቓስ ካብ ዝጅምሩ ውዒሎም ሓዲሮም እዮም፡፡  ናይ ኢንፎርሜሽን ድሕንነት እንትባሃል ናይቲ ኢንፎርሜሽኑን ሚስጥራውነት፣ ምሉእነትን ተበፃሕነትን ምርግጋፅ ማለት እዩ፡፡

ሃገርና  ኢትዮጵያ ድማ ናይ ኢንፎርሜሽን ቑልፊ ሃፍቲ ብምርዳእ  ንድሕንነቱ፤ ብሓፈሻ ኢንፎርሜሽን  ንዝእከበሉ፣ ንዝትንተነሉን ንዝሳራጨወሉን ናይ ሳይበር ምህዳር ድሕንነት ፍሉይ ትኹረት ሂባ ኣብ ምንቅስቓስ ትርከብ፡፡እዚ መልዓሊ ብምግባር  ሳይበር ምስ ኹሉ ሃገራዊ ድልየትን ፍልስፍናንክጥዓዓም ምግባር ዝብል ዓላማ  አቐሚጣ እንሰርሐት ትርከብ፡፡ እዚ ሳይበር ሃገርና ንዝሓዘቶ ናይ ልምዓት ፣ ናይ ዲሞክራሲን ናይ ሰላም  መርሃ ግብሪ ኣቀላጣፊ ክኾን ምግባር እዩ፡፡

ናይ ኢንፎርሜሽን መርበብ ድሕንነት ሃበሬታ (ኢመድሓ) እዚ ቑልፊ ሃገራዊ ድሌት መሰረት ብምግባር፤ ዓለም ለኸ ተወዳዳርን ብቕዓት ዘለዎን ኣብታ ሃገር ህዳሰ ቑልፊ ግደ ዝፃወትን ብሔራዊ ናይ ሳይበር ሓይሊ ናይ ምህናፅ  ራኢ ኣቐሚጡ ኣብ ምስራሕ ይርከብ፡፡ ኢመድሓ  ንመጀመሪያ ግዘ ብ1999 ዓ.ም ብሚኒስተራት ቤት ምኽሪ  ደንቢ ቑፅሪ130/1999 መሠረት ተመስሪቱ፡፡ ይኹን እምበር ካብ ግዘ ወደ ግዘ እናተወሳሰበ ዝመፀ ናይ ሳይበር ወንጀል ንምክልኻልን ብሔራዊ ጥቕምታት ንምሕላው  ናይቲ ኤጀንሲ  ተግባርን ሓላፊነትን ኻልኣይ ምምሕያሽኣድላዩ ብምዃኑ ብሚኒስተራት ቤት ምኽሪ  ደንቢ ቑፅሪ250/2003 ከምኡ እውን ንኻልኣይ ግዘ ብ2006 ዓ.ም ብአዋጅ ቑፅሪ 808/2006 ናይቲ ኤጀንሲ ተግባራትን  ሓላፊነትን ተመሓይሾም ንኻልኣይ ግዘ ክምስረት ኽኢሉ እዩ፡፡